JCI ASPAC vom 26.05.2022 bis 29.05.2022 (= 4 Tage)

Sakai Takaishi
26.05.2022 - 29.05.2022 (= 4 Tage)

https://sakaitakaishi-jc.or.jp/hokoku/asapac_kokusaibit/

Kontakt:
Maxim Ignaz